REGULAMIN OBIEKTU

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Bukova Lodge znajdującego się w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Słonecznej 2.
 2. Opiekunem Gościa jest Recepcja, czynna w godzinach 7:00-23:00.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa w pokoju hotelowym jest okazanie przez niego dowodu lub paszportu oraz podpisanie Karty Meldunkowej.
 4. Pokoje wynajmowane są  na doby.
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godziny 14:00 i trwa do godziny 11:00.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Bukova Lodge w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 7. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu w Bukova Lodge wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 8. Zamiar przedłużenia pobytu w Bukova Lodge ponad okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 9. Obiekt uwzględnia życzenia Gościa odnośnie przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości i wolnych pokoi.
 10. Nieopuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 11. Obiekt dołoży wszelkich starań, by swoim Gościom zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie informacji o Gościu.
 12. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  – Udzielamy informacji związanych z pobytem w obiekcie i podróżą.
  – Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Bukova Lodge.
  – Przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów.
 13. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Gościa na teren obiektu oraz za rzeczy w nim pozostawione.
 14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości. Odpowiada jedynie za uszkodzenia powstałe w wyniku działalności obiektu Bukova Lodge.
 15. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w chwili wymeldowania lub upływu okresu na jaki wynajął pokój.
 16. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu Recepcji.
 17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 18. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 19. W przypadku zgubienia klucza przez Gościa pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.
 20. Gość nie może przekazywać, podnajmować pokoju osobom trzecim.
 21. Osoby niezameldowane w obiekcie przebywać mogą w pokoju od godziny 7:00 do 22:00.
 22. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 -7:00.
 23. Palenie tytoniu w pokojach, na korytarzu, klatce schodowej i holu recepcyjnym jest zabronione. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju.
  W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 24. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządził szkodę mienia bądź wyrządził szkodę innym Gościom, pracownikom Bukova Lodge lub Urwis House Bukowina Tatrzańska, pozostałym osobom bądź też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 25. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju na jego życzenie i w sposób z nim ustalony będą odsyłane na wskazany adres. W przypadku braku takiego życzenia obiekt przetrzyma ten przedmiot przez okres 3 miesięcy liczony od dnia ich znalezienia przez personel lub inną osobę. W dalszej kolejności obiekt postąpi z przedmiotem w sposób stosowny do przepisów o rzeczach zagubionych i znalezionych.
 26. Kaucja za zgubiony klucz do pokoju wynosi 30 PLN.
 27. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych obiektu Bukova Lodge zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 889 z poźn. zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

 28. Reklamacje:
  1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez obiekt usług.
  2. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane do recepcji obiektu lub droga pisemną na office@bukovalodge.pl
  3. Reklamacja powinna być złożona przez Gości a niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Hotel usług.
  4. Udzielenie odpowiedzi na reklamacje zgłoszona przez Gościa powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu reklamacji.
 29.